Algemene voorwaarden - v10

Rema Fashion en Deco 09-05-2020

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Rema Fashion en Deco

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Rema Fashion en Deco

Rijnstraat 437

5215 EG 's-Hertogenbosch

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 63260050. Het BTWnummer van Rema Fashion en Deco is: 118620538B04

Rema Fashion en Deco is telefonisch te bereiken op telefoonnummer +31 6 15445313 en voorts per email te bereiken door een email te sturen naar info@Remafashion.nl

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Rema Fashion en Deco met wie Rema Fashion en Deco een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: Rema Fashion en Deco en Klant gezamenlijk.

1.6 Rema Fashion en Deco: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant. 1.7 Website: de website van Rema Fashion en Deco, te vinden onder de URL https://www.remafashion.com/

1.8 Zaken: zaken welke Rema Fashion en Deco op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (email) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet.

5.3 Indien en voorzover Rema Fashion en Deco niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Rema Fashion en Deco heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Rema Fashion en Deco garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Rema Fashion en Deco hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de 

Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Rema Fashion en Deco er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Rema Fashion en Deco mogelijk is , worden terugbetaald 

1 of 3

aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Rema Fashion en Deco is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);

b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 Rema Fashion en Decot zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen ( dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel in te hoeven vullen) terug te sturen naar Rema Fashion en Deco mits:

a. gezien de aard van de Zaken, de Zaken in de originele, ongeopende, onbevuild en alle labels en etiketten aan het artike l in verpakkin g zitte n e n ni et gebrui kt zijn;.

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Rema Fashion en Deco;

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Pracht Maat het in ontvangst heeft genomen.

d. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.  

   

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren  

       

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Rema Fashion en Deco al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Rema Fashion en Deco mits:  

   

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Pracht Maat binnen bekwame

tijd schriftelijk heeft laten blijken;  

  

b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website,

volledig is ingevuld;    

   

c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst

genomen door Rema Fashion en Deco ;  

     

d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Rema Fashion en Deco het in ontvangst heeft genomen.  

     

7.2 Indien na onderzoek van Rema Fashion en Deco blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de

Overeenkomst zal Rema Fashion en Deco met Klant in overleg treden.  

    

7.3 Indien na onderzoek van Rema Fashion en Deco inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de

   

Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:  

     

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak

     

duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van

2 of 3

artikel van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegegevens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Rema Fashion en Deco

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend emailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Rema Fashion en Deco deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Rema Fashion en Deco aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Rema Fashion en Deco, welk contact telefonisch

, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Rema Fashion en Deco zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3 Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Rema Fashion en Deco is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende 

Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Rema Fashion en Deco inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens. mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

3 of 3

Shopping bag

Geen artikelen in winkelwagen.

REMA FASHION DECO

Bezoek onze winkel:
Rijnstraat 347
5215 EG 's-Hertogenbosch

Openingstijden:

24/7 (enkel online!)


 

© 2011 - 2022 Rema Fashion en Deco | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel